Misja

Nowoczesne i efektywne kształcenie studentów na kierunkach studiów, w których dyscyplinami głównymi są informatyka, fizyka i matematyka, a także popularyzacja tych dyscyplin i prowadzonych kierunków studiów.

 

Cele strategiczne

Zbudowanie wizerunku wydziału jako organizatora i oferenta studiów pierwszego wyboru w zakresie oferowanych kierunków.

 

Kluczowe Działania

 • Stałe doskonalenie oferty dydaktycznej, uwzględniającej aktualne potrzeby studentów polskich i zagranicznych oraz wymagania rynku pracy.
 • Wspieranie systemu oświaty poprzez kształcenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej.
 • Wzmacnianie kadry instytutów związanych z wydziałem.
 • Udział przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego w tworzeniu oferty dydaktycznej i realizacji procesu dydaktycznego.
 • Rozbudowa i unowocześnianie zaplecza dydaktycznego.

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

 • Wysoka kultura jakości kształcenia.
 • Wieloletnie i żywe kontakty z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
 • Sprawdzona w działaniu sprawność organizacyjna przy kreowaniu i realizacji dużych projektów dydaktycznych.
 • Ugruntowana tradycja nauczania zorientowanego na potencjał i potrzeby studenta.
 • Kameralna atmosfera, nieanonimowość studentów, łatwy i naturalny kontakt z kadrą oraz dostępność tutoringu na różnych poziomach.
 • Różnorodna oferta udziału studentów w badaniach naukowych prowadzonych na wydziale oraz we wspólnych projektach realizowanych z jednostkami społeczno – gospodarczymi.