1.       Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów doktoranckich.
 2.       Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (określonym przez ministra nauki) lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
 3.       Doktorant nie musi zdawać w przewodzie doktorskim egzaminu doktorskiego z języka obcego, jeśli wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego dostarczy zgodny z przepisami prawa certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.
 4.       Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu kandydat może złożyć wniosek o przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.
 5.       Wszystkie egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej i z języka obcego) muszą być zdane przed przyjęciem gotowej rozprawy doktorskiej.
 6.       Egzaminy doktorskie podlegają ocenie (według skali obowiązującej na studiach doktoranckich).
 7.       Kandydat może mieć oprócz promotora również promotora pomocniczego (którym może być osoba z doktoratem).
 8.       Kandydat przedstawia promotorowi rozprawę doktorską oraz jej streszczenie w formie papierowej (pięć egzemplarzy, w tym jeden dla promotora) i elektronicznej.
 9.       Rozprawa doktorska może mieć formę:
  • maszynopisu książki;
  • książki wydanej;
  • albo spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych (określonych przez ministra nauki).
 10.   Rozprawa doktorska napisana w języku polskim powinna zawierać dodatkowo streszczenie w języku angielskim, a napisana w języku angielskim – streszczenie w języku polskim.
 11.    Na stronie internetowej Wydziału umieszczane jest streszczenie pracy oraz recenzje.
 12.    Recenzje rozprawy doktorskiej są przekazywane w formie elektronicznej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która umieszcza je na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 13.    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się przed upływem dwóch lat następujących po zakończeniu studiów bądź po upływie okresu ich przedłużenia (zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim po tym terminie Rada Wydziału ma prawo zamknąć przewód doktorski).