Do użytku wewnętrznego

Procedura postępowania oraz dokumentacja w przewodzie doktorskim

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO.

 1. Kandydat składa dziekanowi następujące dokumenty (p. § 1):
 2. wniosek o wszczęcie przewodu,
 3. kopia dyplomu mgr.,
 4. propozycja tematu i koncepcja rozprawy,
 5. propozycja kandydata na promotora, ewentualnie – na promotorów,
 6. wykaz prac naukowych,
 7. informacja o poprzednich przewodach,
 8. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (opcjonalnie),
 9. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (opcjonalnie).
 10. Kandydat przedstawia koncepcję rozprawy na seminarium przez Radą Instytutu (wymóg zwyczajowy).
 11. Rada Wydziału wszczyna przewód oraz wyznacza promotora/promotorów (uchwała, § 2).
 12. Rada Wydziału powołuje „komisję doktorską”, co najmniej 7 osobową (uchwała, § 3.1 pkt. 2).
 13. Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy w zakresie (uchwała, § 3.1 pkt. 1):
 14. dyscypliny dodatkowej,
 15. języka nowożytnego.
 16. dyscypliny podstawowej.
 17. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie. Propozycje terminów egzaminów doktorskich przekazują dziekanowi przewodniczący poszczególnych komisji egzaminacyjnych w porozumieniu z doktorantem.
 18. Dziekan ustala terminy egzaminów doktorskich (decyzja, p. 4 ust. 2).
 19. Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (p. 5 ust. 1).
 20. Promotor przekazuje dziekanowi pracę wraz z pisemną opinią (p. 5 ust. 3).
 21. Dziekan wnioskuje, a Rada Wydziału powołuje  co najmniej 2 recenzentów (uchwała, §6 ust. 1).
 22. Dziekan (przez kierownika dziekanatu) przekazuje do CK kopie recenzji i kopię streszczenia rozprawy (p. 6 ust. 7).
 23. Kierownik dziekanatu niezwłocznie zamieszcza recenzje na stronie internetowej Wydziału (p. art. 13 ust. 7 Ustawy).
 24. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia do obrony (p. 7 ust. 2).
 25. Kierownik dziekanatu niezwłocznie zamieszcza streszczenie rozprawy doktorskiej na stronie internetowej Wydziału (p. art. 13 ust. 7 Ustawy).
 26. Dziekan w porozumieniu z komisją doktorską ustala termin publicznej obrony.
 27. Komisja doktorska przekazuje przekazuje Kierownikowi dziekanatu listę innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie w celu zawiadomienia ich o terminie i miejscu obrony; zamieszcza także ogłoszenie na Wydziale (p. 7 ust. 3).
 28. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz przygotowuje projekt uchwały RW w sprawie nadania stopnia (p. 10).
 29. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia.
 30. Cała w/w dokumentacja przekazywana jest do Kierownika Dziekanatu.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586),  ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311).

21.01.2017 r.

DO POBRANIA:

Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora (i promotora pomocniczego – opcjonalnie) oraz dyscypliny dodatkowej. Pobierz: formularz podania.doc
 • Oryginał lub poświadczona przez dziekanat WMFiI kopia dyplomu magisterskiego.
 • Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 • Życiorys naukowy.
 • Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora (+ opinia o kandydacie – opcjonalnie). Pobierz: formularz zgody promotora.doc

Dokumenty opcjonalne:

 • Deklaracja pracownika naukowego ze stopniem doktora, w której zgadza się na przyjęcie funkcji promotora pomocniczego. Pobierz: formularz zgody prom-pom.doc
 • Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).Pobierz: WYKAZ-CERTYFIKATOW
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.
 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie. Pobierz: formularz przebieg-przew.doc
 • Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UO.