A. Wszczęcie przewodu doktorskiego

Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora (i promotora pomocniczego – opcjonalnie) oraz dyscypliny dodatkowej. Pobierz: formularz podania.doc
 • Oryginał lub poświadczona przez dziekanat WMFiI kopia dyplomu magisterskiego.
 • Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 • Życiorys naukowy.
 • Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora (+ opinia o kandydacie – opcjonalnie). Pobierz: formularz zgody promotora.doc

Dokumenty opcjonalne:

 • Deklaracja pracownika naukowego ze stopniem doktora, w której zgadza się na przyjęcie funkcji promotora pomocniczego. Pobierz: formularz zgody prom-pom.doc
 • Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).Pobierz: WYKAZ-CERTYFIKATOW
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.
 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie. Pobierz: formularz przebieg-przew.doc
 • Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UO.

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora (kandydat) składa komplet dokumentów w dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

2. Dziekan występuje do Dyrektora Instytutu z prośbą o zaopiniowanie wniosku kandydata.

– Dyrektor Instytutu organizuje seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego.

– Pracownicy samodzielni Instytutu opiniują w tajnym głosowaniu wniosek o wszczęcie przewodu i wraz z wynikami głosowania przekazują opinię Dziekanowi.

– Dyrektor Instytutu przekazuje Dziekanowi propozycję składu Komisji do przyjęcia danej rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony, zw. Komisją Doktorską.

3. Rada Wydziału uchwala:

 • wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora (ewentualnie: promotora pomocniczego),
 • powołanie Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony, zw. Komisją Doktorską.
B. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej

1. Rada Wydziału powołuje:

 • Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich: z języka angielskiego, z dyscypliny dodatkowej oraz z dyscypliny podstawowej.

2. Dziekan ustala w porozumieniu z Komisjami terminy egzaminów doktorskich (wszystkie egzaminy doktorskie należy zdać przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału).

3. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – jeżeli uzna, że może ona być przedmiotem dalszego postępowania, składa oświadczenie o jej akceptacji, które wraz z czterema egzemplarzami wydrukowanymi i wersją elektroniczną rozprawy doktorskiej przekazuje Dziekanowi.

4. Rada Wydziału powołuje:

 • dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest kandydat oraz niebędących członkami Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO.

5. Dziekan wysyła Rozprawę doktorską do wyznaczonych recenzentów.

6. Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczane są na stronie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

7. Recenzje w wersji elektronicznej są niezwłocznie przekazywane Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która zamieszcza je wraz z informacją o jednostce organizacyjnej przeprowadzającej przewód na swojej stronie internetowej w BIP.

C. Dalsze etapy przewodu doktorskiego

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.:

§ 7. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do komisji doktorskiej, z tym że w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

(W powyższy ustępach rada jednostki oznacza Radę WMFiI).

3. Dziekanat WMFiI zawiadamia o terminie publicznej obrony (co najmniej 10 dni przed obroną) podając informację o tym, gdzie można zapoznać się z pracą doktorską:

– recenzentów rozprawy doktorskiej,
– jednostki mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej,
– wszystkich członków Rady Wydziału.

4. Komisja Doktorska przeprowadza publiczną obronę rozprawy doktorskiej i przygotowuje uchwałę o przyjęciu tej obrony oraz nadaniu stopnia doktora.

5. Rada Wydziału uchwala:

przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
nadanie stopnia doktora.

6. Nowy doktor wypełnia formularz systemu SYNABA (Pobierz: formularz SYNABA) i przesyła w wersji elektronicznej do dziekanatu WMFiI, który wprowadza dane do systemu OPI oraz przesyła do Biblioteki Głównej UO.

7. Dziekanat WMFiI przekazuje poprzez system POLON informacje o nadaniu stopnia doktora do MNiSW i CKdsSiT.