Do użytku wewnętrznego

Procedura postępowania oraz dokumentacja w przewodzie doktorskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO.

 1. Kandydat składa dziekanowi następujące dokumenty (p. § 1):

– wniosek o wszczęcie przewodu,

– kopię dyplomu mgr.,

– propozycję tematu i koncepcję rozprawy,

– propozycję kandydata na promotora, ewentualnie – na promotorów,

– wykaz prac naukowych,

– informację o poprzednich przewodach,

– kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (opcjonalnie),

– wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (opcjonalnie).

 1. Kandydat przedstawia koncepcję rozprawy na seminarium przez Radą Instytutu (wymóg zwyczajowy).
 2. Rada Wydziału wszczyna przewód oraz wyznacza promotora/promotorów (uchwała,  2).
 3. Rada Wydziału powołuje „komisję doktorską”, co najmniej 7 osobową (uchwała,  3.1 pkt. 2).
 4. Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy w zakresie (uchwała,  3.1 pkt. 1): dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego oraz dyscypliny podstawowej.
 5. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie. Propozycje terminów egzaminów doktorskich przekazują dziekanowi przewodniczący poszczególnych komisji egzaminacyjnych w porozumieniu z doktorantem.
 6. Dziekan ustala terminy egzaminów doktorskich (decyzja, p. 4 ust. 2).
 7. Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (p. 5 ust. 1).
 8. Promotor przekazuje dziekanowi pracę wraz z pisemną opinią (p. 5 ust. 3).
 9. Dziekan wnioskuje, a Rada Wydziału powołuje co najmniej 2 recenzentów (uchwała, 6 ust. 1).
 10. Dziekan (przez kierownika dziekanatu) przekazuje do CK kopie recenzji i kopię streszczenia rozprawy (p. 6 ust. 7).
 11. Kierownik dziekanatuniezwłocznie zamieszcza recenzje na stronie internetowej Wydziału (p. art. 13 ust. 7 Ustawy).
 12. Komisja doktorskapodejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia do obrony (p. 7 ust. 2).
 13. Kierownik dziekanatu niezwłocznie zamieszcza streszczenie rozprawy doktorskiej na stronie internetowej Wydziału (p. art. 13 ust. 7 Ustawy).
 14. Dziekan w porozumieniu z komisją doktorską ustala termin publicznej obrony.
 15. Komisja doktorska przekazuje Kierownikowi dziekanatu listę innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie w celu zawiadomienia ich o terminie i miejscu obrony; zamieszcza także ogłoszenie na Wydziale (p. 7 ust. 3).
 16. Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz przygotowuje projekt uchwały RW w sprawie nadania stopnia (p. 10).
 17. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia.
 18. Cała w/w dokumentacja przekazywana jest do Kierownika Dziekanatu.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311).

21.01.2017 r.

DO POBRANIA:

Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora (i promotora pomocniczego – opcjonalnie) oraz dyscypliny dodatkowej. Pobierz: formularz podania.doc
 • Oryginał lub poświadczona przez dziekanat WMFiI kopia dyplomu magisterskiego.
 • Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 • Życiorys naukowy.
 • Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora (+ opinia o kandydacie – opcjonalnie). Pobierz: formularz zgody promotora.doc

Dokumenty opcjonalne:

 • Deklaracja pracownika naukowego ze stopniem doktora, w której zgadza się na przyjęcie funkcji promotora pomocniczego. Pobierz: formularz zgody prom-pom.doc
 • Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).Pobierz: WYKAZ-CERTYFIKATOW
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.
 • Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie. Pobierz: formularz przebieg-przew.doc
 • Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UO.