Koordynator wydziałowy:

dr Małgorzata Kruszelnicka
E-mail: mkruszelnicka@uni.opole.pl
Telefon: 452 7208 w. 7208
Pokój: 208, budynek przy ul. Oleskiej 48

 

I. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus odbywa się do połowy kwietnia danego roku akademickiego. Warunkiem jest zgłoszenie się do Koordynatora Wydziałowego na rozmowę kwalifikacyjną, w ramach której student przedstawia swój projekt wyjazdu i uzyskuje akceptację.

Ogólna procedura:

  • Znalezienie informacji o Uczelni, do której chce się wyjechać, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS. Źródła informacji: strony internetowe uczelni partnerskich, kontakt mailowy z uczelnią partnerską.
  • Sporządzenie WNIOSKU WYJAZDOWEGO STUDENTA i dostarczenie do naszego Biura Programu Erasmus (Collegium Minus, pok. 31).
  • Sporządzenie z pomocą Koordynatora Wydziałowego LEARNING AGREEMENT (Porozumienie o Programie Zajęć) (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).

 

II. ZALICZENIE SEMESTRU
Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS. Student uzyskuje punkty w oparciu o przedmioty zaliczane na uniwersytecie za granicą, do którego wyjeżdża. Może także uzupełnić wymaganą liczbę 30 punktów w oparciu o zaliczenie wybranych przedmiotów na Uniwersytecie Opolskim w ramach swojego programu studiów. W tym przypadku wybiera przedmioty przy konsultacji z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus.
Zaliczenie przedmiotów na UO odbywa się w trakcie danego semestru studiów lub po jego zakończeniu w trybie eksternistycznym. Ostatecznym terminem zaliczenia w/w przedmiotu jest koniec sesji poprawkowej.