I po wakacjach 🙂

Zapraszamy do dziekanatu  od godz. 11.30 do godz. 14.00 codziennie oprócz środy. We wszelkich sprawach (związanych ze studiami) udzielamy również pomocy telefonicznej pod nr tel.: 77 4527200/02. Oczywiście można również kontaktować się drogą e-mailową.

Sesja egzaminacyjna – Komunikat

Komunikat nr 6/2017

Prodziekana ds. studentów WMFiI

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki

Zgodnie z Decyzją Prorektora nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Opolskiego

Od semestru letniego 2016/2017 studenta NIE OBOWIĄZUJE uzyskiwanie wpisów zaliczeń i egzaminów DO INDEKSU.

Sesja egzaminacyjna:      12 czerwca – 26 czerwca 2017 roku

Do 3 lipca student jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności ocen wpisanych do systemu.

W przypadku różnic pomiędzy faktycznie uzyskaną oceną z danego zaliczenia bądź egzaminu a oceną znajdującą się w systemie USOS, student jest zobowiązany zgłosić uwagi pisemnie w dziekanacie oraz  skontaktować się z prowadzącym w celu weryfikacji oceny.

Niezgłoszenie przez studenta uwag w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z akceptacją ocen wystawionych w systemie USOS.

Sesja poprawkowa:                   04 września – 17  września 2017 roku

Do 25 września student jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności ocen wpisanych do systemu.

Niedotrzymanie któregokolwiek z wyznaczonych terminów będzie traktowane jak rezygnacja ze studiów i spowoduje skreślenie z listy studentów
(§ 15, ust. 2 Regulaminu Studiów UO 2015).

25.09.2017 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na pisemną prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu lub zaliczenia (usprawiedliwiona nieobecność w czasie sesji poprawkowej). Podanie w tej sprawie powinno być złożone do dnia 18.09.2017 r. Dla studentów, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie terminu zdawania egzaminu  i nie wypełnili rygorów zaliczenia semestru 25.09.2017 r. jest ostatecznym terminem złożenia w dziekanacie podania dotyczącego ustalenia dalszego statusu (wpis warunkowy, powtarzanie semestru). Student nie może podjąć kolejnego etapu studiów, jeśli nie rozliczył poprzedniego etapu.

Przypominam, że student, który nie mógł przystąpić do egzaminu z powodu braku zaliczenia traci termin, podobnie jak student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznanego przez dziekana (§ 10, ust. 9 Regulaminu Studiów UO 2015).

komunikat nr 6

Egzaminy dyplomowe – DODATKOWY TERMIN

W celu lepszej organizacji pracy przy przygotowaniu prac dyplomowych oraz ich obron Prodziekan ds studentów dr Piotr Urbaniec wyznaczył następujące terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim  roku akademickiego 2016/2017:

  • 13.06.2017 r. (złożenie pracy do 30.05.2017 r.)
  • 20.06.2017 r. (złożenie pracy do 06.06.2017 r.)
  • 27.06.2017 r. (złożenie pracy do 13.06.2017 r.) – dodatkowy termin
  • 29.06.2017 r. (złożenie pracy do 14.06.2017 r.)
  • 03.07.2017 r. (złożenie pracy do 19.06.2017 r.)
  • 14.09.2017 r. (złożenie pracy do 04.09.2017 r.)

Prace dyplomowe powinny zostać złożone w dziekanacie na dwa tygodnie przed wybranym terminem.

Uwaga! Remont!

W naszym Dziekanacie trwają prace remontowe. Korytarz również jest odświeżany i będzie przemalowany. Dziekanat jest otwarty dla studentów tak jak zawsze, od godz. 11.30 do godz. 14.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pok. 109, lub do pok. 111. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość 🙂