Komunikat dziekana dotyczący sesji egzaminacyjnej – więcej informacji

Komunikat nr 2/2017

Prodziekana ds. studentów WMFiI

z dnia 03 stycznia 2017 r.

w sprawie: organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki

 Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów UO 2015 studenci mają obowiązek złożenia w dziekanacie indeksu natychmiast po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów.

UWAGA!!!

Przed złożeniem indeksu w dziekanacie student jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności wpisanych ocen w indeksie z ocenami umieszczonymi w systemie USOSWeb
(wszelkie rozbieżności należy zgłosić prowadzącym zajęcia).

Sesja egzaminacyjna:      27 stycznia – 9 lutego 2017 roku

13 lutego 2017 r. to ostateczny termin złożenia w Dziekanacie indeksu.

W przypadku ważnych okoliczności losowych nie pozwalających na dostarczenie indeksu w wyznaczonym terminie student musi poinformować o zaistniałej sytuacji do dnia 13 lutego 2017 r.

W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek studenta, dziekan może przedłużyć termin składania egzaminów i zaliczeń oraz przywrócić prawo do przystąpienia do egzaminu (§ 10 ust. 9 Regulaminu Studiów UO 2015).

Sesja poprawkowa:                   13 lutego – 24 lutego 2017 roku

3 marca 2017 r. to termin – dla studentów, którzy nie spełnili wymaganych rygorów zaliczenia semestru do 13 lutego 2017 r. – złożenia w Dziekanacie:

– indeksu w celu rozliczenia semestru,

– indeksu wraz z podaniem dotyczącym dalszego statusu (o wpis warunkowy na następny semestr lub o powtarzanie semestru), skierowanym do dziekana, osobiście przez studenta, który nie spełnił wymaganych rygorów zaliczenia semestru do końca sesji poprawkowej.

Niedotrzymanie któregokolwiek z wyznaczonych terminów będzie traktowane jak rezygnacja ze studiów i spowoduje skreślenie z listy studentów
(§ 15, ust. 2 Regulaminu Studiów UO 2015).

Przypominam, że student, który nie mógł przystąpić do egzaminu z powodu braku zaliczenia traci termin, podobnie jak student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznanego przez dziekana (§ 10, ust. 9 Regulaminu Studiów UO 2015).

Przypominam również, że student może ubiegać się o udzielenie mu urlopu od zajęć bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, a nie dopiero w momencie, gdy nie zaliczył roku lub semestru (§ 29, ust. 2 Regulaminu Studiów UO 2015).