Postępowania doktorskie

Wykaz przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscyplinie: fizyka w toku: – mgr Barbara Pytel recenzja nr 1 – pobierz recenzja nr 2 – pobierz streszczenie – pobierz –...

Etapy przewodu doktorskiego

A. Wszczęcie przewodu doktorskiego Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego: Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma...

Przewód doktorski – wskazówki dla doktorantów

      Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów doktoranckich.       Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co...

Podstawa prawna

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w...